Przetargi

Przetarg nieograniczony – usługi drukowania dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku

Gdańsk: Świadczenie usług drukowania dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku

Numer ogłoszenia: 328342 ­ 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ­- usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku , ul. Trakt św. Wojciecha 293, 80­001 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 326 39 00, faks 58 309 09 45.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.podr.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług drukowania dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług drukowania dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, wraz z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do miejsc wskazanych w poszczególnych częściach zamówienia. Zamówienie jest podzielone na 2 części. 1) Część 1 obejmuje: druk miesięcznika Pomorskie Wieści Rolnicze (czasopismo specjalistyczne), w ilości 11 numerów (w ciągu roku), wraz z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. 2) Część 2 obejmuje druk, wraz z dostarczeniem do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, następujących materiałów: a) broszur A5 posiadających ISBN, podstawa czarno­biała b) broszur A5 posiadających ISBN, podstawa kolorowa c) broszur A5 nieposiadających ISBN, podstawa czarno­biała d) broszur A5 nieposiadających ISBN, podstawa kolorowa e) broszur A4 posiadających ISBN, podstawa czarno­biała f) broszur A4 posiadających ISBN, podstawa kolorowa g) broszur A4 nieposiadających ISBN, podstawa czarno­biała h) broszur A4

nieposiadających ISBN, podstawa kolorowa i) zaproszeń ­ 3 rodzaje, j) plakatów w formatach A2, A3 i B2 k) innych materiałów w formatach A3 i A4 l) teczek firmowych m) notatników w formacie A5 i A4.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, w ciągu 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. W szczególności zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć większych nakładów wskazanego asortymentu.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00­9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1) w odniesieniu do cz. 1 zamówienia: spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia będzie potwierdzone, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwie usługi polegające na druku czasopisma, o wartości każdej z usług nie niższej niż 100.000,00 zł brutto, 2) w odniesieniu do cz. 2 zamówienia: spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia będzie potwierdzone, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwie usługi polegające na druku materiałów promocyjnych, informacyjnych (typu: broszury, plakaty, zaproszenia, itp.), o wartości każdej z usług nie niższej niż 50.000,00 zł brutto

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ­ w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ­ wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • ­ Cena ­ 80
  • ­ termin realizacji zamówienia bieżącego ­ 20

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Istotne zmiany zawartej umowy ­ dot. części pierwszej, w stosunku do treści złożonej oferty, mogą nastąpić

a) w przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu, a także opóźnienia dostawy przedmiotu umowy ­ z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, ostateczny termin wykonania umowy może ulec przesunięciu o okres wynikający z zaistniałych okoliczności. O każdej takiej sytuacji Wykonawca winien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, wraz z podaniem przyczyn przerwy i opóźnienia, który w razie uznania występowania przesłanek do przesunięcia terminu wykonania umowy, może podpisać aneks przedłużający ostateczny termin wykonania umowy, b) gdy wystąpią zmiany techniczne w przedmiocie umowy leżące po stronie Wykonawcy, nie powodujące pogorszenia się parametrów i właściwości przedmiotu umowy, które to zmiany nie zwiększą ceny przedmiotu umowy, c) gdy zmiany umowy będą konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy, d) gdy nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem, e) gdy zaistnieje siła wyższa uniemożliwiająca okresowe wykonanie przedmiotu umowy; o każdej takiej sytuacji Wykonawca winien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego wraz z podaniem przyczyn zaistnienia siły wyższej, który w razie uznania zaistnienia siły wyższej, może podpisać aneks przedłużający ostateczny termin wykonania umowy, f) gdy wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w związku z nimi wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do umowy, zaś zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę, g) w wypadku zmiany stawki VAT (także w razie jej obniżki) co prowadzi do odpowiedniej zmiany ceny/wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 2. Istotne zmiany zawartej umowy ­ dot. części drugiej, w stosunku do treści złożonej oferty, mogą nastąpić a) w przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu, a także opóźnienia dostawy przedmiotu umowy ­ z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, ostateczny termin wykonania umowy może ulec przesunięciu o okres wynikający z zaistniałych okoliczności. O każdej takiej sytuacji Wykonawca winien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, wraz z podaniem przyczyn przerwy i opóźnienia, który w razie uznania występowania przesłanek do przesunięcia terminu wykonania umowy, może podpisać aneks przedłużający ostateczny termin wykonania umowy, b) gdy wystąpią zmiany techniczne w przedmiocie umowy leżące po stronie Wykonawcy, nie powodujące pogorszenia się parametrów i właściwości przedmiotu umowy, które to zmiany nie zwiększą ceny przedmiotu umowy, c) gdy zmiany umowy będą konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy, d) gdy nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem, e) gdy zaistnieje siła wyższa uniemożliwiająca okresowe wykonanie przedmiotu umowy; o każdej takiej sytuacji Wykonawca winien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego wraz z podaniem przyczyn zaistnienia siły wyższej, który w razie uznania zaistnienia siły wyższej, może podpisać aneks przedłużający ostateczny termin wykonania umowy, f) wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w związku z nimi wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do umowy, zaś zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę, g) w wypadku zmiany stawki VAT (także w razie jej obniżki) co prowadzi do odpowiedniej zmiany ceny/wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy 3. Zmiany umów wymagają formy pisemnej, w postaci dwustronnego aneksu, pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.podr.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: j.w. lub biuro@bozp.com.pl, lub Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, ul. Trakt Św. Wojciecha 293, 80­001 Gdańsk. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, ul. Trakt Św. Wojciecha 293, 80¬001 Gdańsk, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I ­ INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: część 1 ­ druk miesięcznika Pomorskie Wieści Rolnicze.

1 Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Druk miesięcznika Pomorskie

Wieści Rolnicze a) Nakład: 4200 szt./miesiąc (liczba może ulec zmianie) b) Format (205 x 290) c) Jasność bieli wszystkich użytych rodzajów papieru CIE min. 161 d) Ilość stron ­ okładka + 64 strony o parametrach: ­ okładka kredowa błyszcząca min. 135 g/m2, 4 + 4 CMYK ­ 64 str., papier ­ kreda matowa min. 90 g/m2, 4 + 4 CMYK, ­ możliwość zmniejszenie liczby stron o 4, lub max 8 (czyli 1 lub max 2 składki) lub zwiększenia liczby stron o wielokrotność 4 (składkę); ­ możliwość zamiany druku o wielokrotność 4 str.(składkę) stron kolorowych 4+4 CMYK na druk o parametrach: papier ­ kreda matowa 90 g/m2, kolor 1 +1 czarny e) druk na spad f) skład zeszytowy, szyte drutem, 2 zszywki g) Raport z rynku ­ dodatek do Pomorskich Wieści Rolniczych, wkładany do miesięcznika, 8 stron, który stanowi integralną część czasopisma ­ format (205 x 290) ­1 + 1 kolor ­ granatowy, papier offset max 80 g/m2 skład zeszytowy, szyte drutem, 2 zszywki h) inserty ­ wkładkowanie materiałów zewnętrznych (insert) 1 sztuka/do numeru czasopisma ­ możliwość zrezygnowania z tej usługi, max format (205 x 290) bądź A4 i) pakowanie według rozdzielnika j) dostawa: dostarczanie gotowych gazet do 21 adresów, w godz. 7.30­14.30., wskazanych przez Zamawiającego do dnia podanego w zamówieniu bieżącym. k) ilość numerów ­ 11­ może ulec zmniejszeniu.

2 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00­9.

3 Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

4 Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 Cena ­ 80

2 termin realizacji zamówienia bieżącego ­ 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: część 2 ­ druk materiałów.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Druk materiałów. 1) broszury A5 posiadające ISBN podstawa czarno­biała. Format A5 Ilość stron minimum ­ 12 +okładka Okładka kredowa błyszcząca 150 g/m2, 4+4 CMYK Środek ­ papier offset min. 80 g/m2, kolor 1 +1 ­ czarny Jasność bieli wszystkich użytych rodzajów papieru CIE min. 161 Skład zeszytowy, szyte drutem, 2 zszywki Nakład do ­ 100, 200, 400, 500, 1000 lub więcej egz. Możliwość powiększenia liczby stron o wielokrotność 4 str. (składkę) o parametrach: ­ papier ­ offset min. 80 g/m2, 4 + 4 CMYK ­ papier ­ offset min. 80 g/m2, kolor 1 +1 czarny umieszczonych w różnych miejscach broszury 2)broszury A5 posiadające ISBN podstawa kolorowa. Format A5 Ilość stron minimum ­ 12 +okładka Okładka kredowa błyszcząca 150 g/m2, 4+4 CMYK Środek ­ papier offset min. 80 g/m2, kolor 4+4 CMYK Jasność bieli wszystkich użytych rodzajów papieru CIE min. 161 Skład zeszytowy, szyte drutem, 2 zszywki Nakład do ­ 500 egz. Możliwość powiększenia liczby stron o wielokrotność 4 str. (składkę) o parametrach: papier ­ offset min. 80 g/m2, 4 + 4 CMYK ­ papier ­ offset min. 80 g/m2, kolor 1 +1 czarny umieszczonych w różnych miejscach broszury 3) broszury A5 nieposiadające ISBN podstawa czarnobiała. Format A5 Ilość stron minimum ­ 12 +okładka Okładka kredowa błyszcząca 150 g/m2, 4+4 CMYK Środek ­ papier offset min. 80 g/m2, kolor 1 +1 ­ czarny Jasność bieli wszystkich użytych rodzajów papieru CIE min. 161 Skład zeszytowy, szyte drutem, 2 zszywki Nakład do ­ 100, 150, 200, 1000 lub więcej egz. Możliwość powiększenia liczby stron o wielokrotność 4 str. (składkę) o parametrach: ­ papier ­ offset min. 80 g/m2, 4 + 4 CMYK ­ papier ­ offset min. 80 g/m2, kolor 1 +1 czarny umieszczonych w różnych miejscach broszury 4) broszury A5 nieposiadające ISBN podstawa kolorowa. Format A5 Ilość stron minimum ­ 12 +okładka Okładka kredowa błyszcząca 150 g/m2, 4+4 CMYK Środek ­ papier offset min. 80 g/m2, kolor 4+4 CMYK Jasność bieli wszystkich użytych rodzajów papieru CIE min. 161 Skład zeszytowy, szyte drutem, 2 zszywki Nakład do ­300, 400, 500 lub więcej egz. Możliwość powiększenia liczby stron o wielokrotność 4 str. (składkę) o parametrach: ­ papier ­ offset min. 80 g/m2, 4 + 4 CMYK papier ­ offset min. 80 g/m2, kolor 1 +1 czarny umieszczonych w różnych miejscach broszury 5) broszury A4 posiadające ISBN podstawa czarno­biała. Format A4 Ilość stron minimum ­ 16 +okładka Okładka kredowa błyszcząca 200 g/m2, 4+4 CMYK Środek ­ papier offset min. 80 g/m2, kolor 1 +1 czarny Jasność bieli wszystkich użytych rodzajów papieru CIE min. 161 Skład zeszytowy, szyte drutem, 2 zszywki Nakład do ­ 200, 500 lub więcej egz. Możliwość powiększenia liczby stron o wielokrotność 4 str. (składkę) o parametrach: ­ papier ­ offset min. 80 g/m2, 4 + 4 CMYK ­ papier ­ offset min. 80 g/m2, kolor 1 +1 czarny umieszczonych w różnych miejscach broszury 6) broszury A4 posiadające ISBN podstawa kolorowa. Format A4 Ilość stron minimum ­ 16 +okładka Okładka kredowa błyszcząca 200 g/m2, 4+4 CMYK Środek ­ papier offset min.

80 g/m2, kolor 4+4 CMYK Jasność bieli wszystkich użytych rodzajów papieru CIE min. 161 Skład zeszytowy, szyte drutem, 2 zszywki Nakład do ­ 100 lub więcej egz. Możliwość powiększenia liczby stron o wielokrotność 4 str. (składkę) o parametrach: ­ papier ­ offset min. 80 g/m2, 4 + 4 CMYK ­ papier ­ offset min. 80 g/m2, kolor 1 +1 czarny umieszczonych w różnych miejscach broszury 7) broszury A4 nieposiadające ISBN podstawa czarnobiała. Format A4 Ilość stron minimum ­ 16 +okładka Okładka kredowa błyszcząca 200 g/m2, 4+4 CMYK Środek ­ papier offset min. 80 g/m2, kolor 1 +1 ­ czarny Jasność bieli wszystkich użytych rodzajów papieru CIE min. 161 Skład zeszytowy, szyte drutem, 2 zszywki Nakład do ­ 500 lub więcej lub mniej egz. Możliwość powiększenia liczby stron o wielokrotność 4 str. (składkę) o parametrach: ­ papier offset min. 80 g/m2, 4 + 4 CMYK ­ papier ­ offset min. 80 g/m2, kolor 1 +1 czarny umieszczonych w różnych miejscach broszury 8) broszury A4 nieposiadające ISBN podstawa kolorowa. Format A4 Ilość stron minimum ­ 16 +okładka Okładka kredowa błyszcząca 200 g/m2, 4+4 CMYK Środek ­ papier offset min. 80 g/m2, kolor 4+4 CMYK Jasność bieli wszystkich użytych rodzajów papieru CIE min. 161 Skład zeszytowy, szyte drutem, 2 zszywki Nakład do ­ 100, 200 lub więcej egz. Możliwość powiększenia liczby stron o wielokrotność 4 str. (składkę) o parametrach: ­ papier ­ offset min. 80 g/m2, 4 + 4 CMYK papier ­ offset min. 80 g/m2, kolor 1 +1 czarny umieszczonych w różnych miejscach broszury

9)zaproszenia 1 Liczba i plan druku w załączeniu Format A4/A5 bigowane, kreda błyszcząca 250 g/m2, 4 + 4 CMYK Nakład do ­ 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800 lub więcej szt. 10)zaproszenia 2 Liczba i plan druku w załączeniu Format A4/A5 bigowane, kreda błyszcząca 250 g/m2, 0 + 4 CMYK Nakład do ­ 500, 600, 800 lub więcej szt. 11)zaproszenia 3 Liczba i plan druku w załączeniu Format: 30,5 cm/22 cm, bigowane układ poziomy kreda 350 gm2, dwustronnie foliowana matowa, wykrawane wg wzoru (2 łapki do trzymania kartki wewnątrz) druk CMYK 4+4 Nakład od 300 ­ 3500 lub więcej szt. 12)plakaty A2

Liczba i plan druku w załączeniu Format: A2, 4 + 0 CMYK, kreda błyszcząca 200 g/m2, nakład 600 szt.

13)plakaty A3 Liczba i plan druku w załączeniu Format: A3, 4 + 0 CMYK, kreda błyszcząca 150 g/m2

Nakład do ­ 100, 200, 300, 400, 500, 1000 lub więcej szt. 14)plakaty B2 Liczba i plan druku w załączeniu

Format: B2 4 + 0 CMYK, kreda błyszcząca 200 g/m2, nakład 600 szt. 15)inne materiały w formacie A3

Liczba i plan druku w załączeniu Format A3 łamane na A4, papier offset min. 80 g/m2 1 + 1 kolor czarny

Nakład do ­ 300, 1600 lub więcej szt. 16)inne materiały w formacie A4 Liczba i plan druku w załączeniu Format A4, papier offset min. 80 g/m2 1 + 1 kolor czarny Nakład do ­ 1300 lub więcej szt. 17)teczka firmowa Liczba i plan druku w załączeniu Format A4, karton biały 300 g/m2, nadruk wielokolorowy 2 strony zewnętrzne (awers, rewers, zakładki wewnętrzne), druk offsetowy, laminowana, grzbiet 1 mm możliwość zmiany na 5 mm. Nakład do ­ 500, 2000 lub więcej szt. 18)notatnikA5 Liczba i plan druku w załączeniu Format: A5, papier 80­90 g/m2, zadruk: 4+0 CMYK, klejenie górnej krawędzi, karton na spodzie pod całością, 30 kartek Nakład do ­ 300, 500, 1000 lub więcej szt. 19)Notatnik A4 Liczba i plan druku w załączeniu Format: A4, papier 80­90 g/m2, zadruk: 4+0 CMYK, klejenie górnej krawędzi, karton na spodzie pod całością, 40 kartek Nakład do ­ 300, 600 lub więcej szt..

1 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00­9.

2 Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

  • Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 Cena ­ 80

2 termin realizacji zamówienia bieżącego ­ 20

Szczegóły w załącznikach

1. Ogłoszenie 02.12.2015

Pobierz

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02.12.2015

Pobierz

3. Załączniki 02.12.2015

Pobierz

4. Wybór oferty - część 1 16.12.2015

Pobierz

5. Wybór oferty - część 2 21.12.2015

Pobierz