Odnawialne źródła energii


Jest faktem, że zasoby paliw nie odnawialnych są coraz mniejsze. Prężnie rozwija się za to energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Rolnictwo, jako jedna z niewielu branż posiada potencjał do dostarczenia organicznych substratów do instalacji wykorzystujących źródła odnawialne. Jeżeli chodzi o fotowoltaikę, to również rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich są głównymi potentatami energetyki prosumenckiej pochodzącej z tych źródeł.


 

Opis wybranych instalacji OZE

Słońce to zdecydowanie największe źródło energii z największym potencjałem do rozwoju. Energetyka słoneczna (gałąź przemysłu) od początku XXI wieku rozwija się w tempie około 40% rocznie…


Rusza PROSUMENT – program priorytetowy

W roku 2014 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił nowy program PROSUMENT, który będzie wspierał, w latach 2014-2022, budowę małych instalacji produkujących energię z odnawialnych źródeł…


Produkcja energii odnawialnej w latach 2015-2020

Energetyka to branża rozwojowa, niezbędna w nowoczesnej gospodarce. Wzrost bezpieczeństwa energetycznego, budowa wspólnego rynku energii elektrycznej oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii – to strategiczne cele Unii Europejskiej…


Ustawa o odnawialnych źródłach energii – wsparcie dla prosumentów

W dniu 20 lutego br. Sejm RP uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii. W dniu 3 kwietnia ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod pozycją numer 478. Uchwalenie ustawy jest wynikiem nałożenia na Polskę obowiązku wdrażania m.in. Dyrektywy 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych…


Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych – uproszczenia w programie

Rok 2016 jest kolejnym rokiem realizacji programu priorytetowego – Poprawa efektywności energetycznej – „Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych” wdrażanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przy współpracy z sektorem bankowym. Jest to program, który wspiera oszczędzanie energii i inwestowanie w odnawialne źródła energii…


Zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii

W dniu 22 czerwca br. Sejm RP uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta została ogłoszona 28 czerwca br. w Dzienniku Ustaw (poz. 925), a jej przepisy obowiązują od dnia 1 lipca 2016 r. …


Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne

Od 12 grudnia 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku prowadzony jest nabór wnioskówz poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne, w ramach Osi Priorytetowej 10. Energia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (RPO WP 2014-2020). Złożone wnioski będą rozpatrywane w formule konkursu. Konkurs przeznaczony jest dla przedsięwzięć realizowanych na obszarze całego województwa pomorskiego…


Prąd ze Słońca na własne potrzeby

Słońce daje energię czystą i niewyczerpalną. Ilość energii docierającej do powierzchni Ziemi przekracza 10 000 razy obecne zapotrzebowanie ludzkości na energię. Dlatego też, w obliczu kończących się zasobów konwencjonalnych źródeł energii, energia słoneczna i metody jej zamiany na inne formy nabierają coraz większego znaczenia – zwłaszcza, że jej pozyskiwanie nie powoduje żadnych efektów ubocznych i szkodliwych emisji. Transfer energii słonecznej jest zatem rozwiązaniem oszczędzającym zasoby naturalne. To bardzo ważny krok w kierunku ochrony środowiska naturalnego…


Wsparcie finansowe na poprawienie jakości powietrza

Problem zanieczyszczenia powietrza znany jest od dawna. W ostatnim czasie poruszany jest jednak częściej niż zwykle z powodu tworzącego się, w wielu regionach naszego kraju, smogu, który jest wynikiem spalania niewłaściwych lub słabej jakości paliw stałych. Dużym wyzwaniem jest też ograniczanie efektu cieplarnianego związanego m.in. z nadmierną emisją dwutlenku węgla. Dlatego każda inicjatywa wspierająca obniżenie poziomu niskiej emisji i propagująca wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest szczególnie cenna…


Kolektory słoneczne – darmowe ciepło ze Słońca

W lutowym numerze naszego miesięcznika pisaliśmy o wykorzystaniu energii słonecznej do produkcji prądu na własne potrzeby. W poniższym artykule przybliżymy możliwości wykorzystania energii słonecznej do wytwarzania ciepła…


Jak zostać prosumentem energii elektrycznej pochodzącej z paneli fotowoltaicznych

Jednym z rozwiązań na obniżenie ceny energii elektrycznej jest zostanie prosumentem. Takie rozwiązanie jest bardzo popularne wśród rolników niemieckich, gdzie odpowiadają oni za znaczną część energii elektrycznej produkowanej w instalacjach fotowoltaicznych. Oprócz obniżenia rachunków, gospodarstwo nabiera proekologicznego wizerunku i przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego…


Odnawialne źródła energii w UE i w Polsce – wybrane aspekty

Rozwój produkcji i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w Unii Europejskiej (UE) jest faktem dokonanym i przyszłościowym, przed którym nie ma odwrotu…

Kalendarz wydarzeń

Pomoc zdalna

Blog dla Rolnika

Blog dla Rolnika

Nasz miesięcznik

Pomorskie Wieści Rolnicze

SIR

BIOPOMORZE

PROJEKTY

 

Projekt BIOBALT

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka środków ochrony roślin

Gospodarka nawozami

Racjonalna gospodarka nawozami

Ograniczenie emisji CO2

Ograniczenie emisji CO2

Infobox projektowy 1

WFOSiGW wersja kolor

Infobox projektowy 2

Infobox projektowy 1

Infobox projektowy 3

Infobox projektowy 2