Przetargi

Przetarg – na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego

Uwaga zmiana terminów. Proszę zapoznać się z załącznikiem nr 5. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia!

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 EURO

na 

udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązania z tytułu realizacji inwestycji pt. „Adaptacja budynku Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, dawnego zespołu szkół rolniczych, na cele biurowe: przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły wraz z salą konferencyjną, na cele biurowe oraz budowa systemu ppoż.” 

RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Usługi 

ZAMAWIAJĄCY:

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
ul. Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk
NIP 583-28-80-729,  REGON 003003186
tel.  58 326 39 00, fax. 58 309 09 45
e-mail: : sekretariat@podr.pl
strona internetowa: www.podr.pl

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwana dalej „ustawą”.

 

§ 1. Opis przedmiotu zamówienia

1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Zamawiającemu przez Wykonawcę długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie powstałego zobowiązania, z tytułu realizacji inwestycji pt. „Adaptacja budynku Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, dawnego zespołu szkół rolniczych, na cele biurowe: przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły wraz z salą konferencyjną, na cele biurowe oraz budowa systemu ppoż.” Budynek jest zlokalizowany w Lubaniu, gm. Nowa Karczma, powiat Kościerski.

2 Kredyt zostanie uruchomiony jednorazowo, w formie bezgotówkowej w dniu 24.06.2016r. i wpłacony będzie na rachunek bankowy prowadzony w Banku Millenium o numerze 77 1160 2202 0000 0002 2896 0837.

3 Kredyt udzielony będzie na okres od dnia 24.06.2016r. do dnia 31.05.2021r.

4 Kredyt spłacany będzie w ratach kwartalnych, przy czym termin rozpoczęcia spłaty kredytu ustala się na II kwartał 2016r. a termin ostatecznej spłaty kredytu na dzień 31.05.2021r.

5 Zamawiający nie przewiduje karencji w spłacie odsetek.

6 Do kredytu zostanie otwarty rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy i prowadzony będzie nieodpłatnie w trakcie realizacji umowy kredytowej.

8 Wykonawca otworzy subkonto do rachunku kredytowego najpóźniej w dniu zawarcia umowy i prowadzić je będzie nieodpłatnie w trakcie realizacji umowy kredytowej.

9 Odsetki będą naliczane na bazie rzeczywistej liczby dni w roku, tj. 365 lub 366 dni w roku przestępnym, przy czym miesiąc przyjmuje rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych przypadających w miesiącu.

10 Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w kwartalnych okresach odsetkowych, zgodnie z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego.

11 Zapłata odsetek będzie dokonywana w ostatnim dniu roboczym danego okresu odsetkowego.

12 Spłata kredytu nastąpi w 21 równych ratach, przy czym 1 rata kapitałowa wyniesie 120.000 zł, a kolejnych 20 rat kapitałowych wyniesie po 119.000,00 zł, płatnych kwartalnie począwszy od dnia 30.06.2016 roku do dnia 31.05.2021 roku.

13 Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym przypadającym po terminie określonym w umowie kredytowej.

14 Wszelkie płatności wynikające z umowy będą płatne w złotych polskich.

15 Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym w oparciu o zmienną stawkę bazową WIBOR 3M i stałą marżę Banku w całym okresie kredytowania.

16 Marża Wykonawcy jest stała w całym okresie kredytowania.

17 Wysokość stawki bazowej, o której mowa w ust. 15 określana jest na podstawie zmiennej stawki bazowej ustalanej na okres 3 miesięcy i stanowiącej stopę WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych wyznaczonej na 2 dni robocze przed końcem kwartału i obowiązująca od
1-go dnia następnego kwartału.

18 W każdym okresie odsetkowym wchodzącym w skład umownego okresu kredytowania stopa oprocentowania kredytu jest stała.

19 Jedyne koszty jakie poniesie Zamawiający w związku z kredytem będą wynikać tylko z niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym jedyne koszty jakie poniesie Zamawiający w związku z kredytem: jego uruchomieniem, powinny zawierać się w formie oprocentowania kredytu, odsetek od wykorzystanej części kredytu oraz ewentualnie innych kosztów wskazanych w formularzu ofertowym (w szczególności: ubezpieczenia kredytu, prowizji od uruchomienia kredytu, prowizji administracyjnej).

20 Odsetki oraz raty kredytowe, Wykonawca pobierze w należnej wysokości i w terminach ustalonych w umowie kredytowej z subkonta do rachunku kredytowego, otwartego przez Wykonawcę, o którym mowa w ust. 6.

21 Za datę spłaty kredytu i odsetek przyjmuje się dzień uznania subkonta do rachunku kredytowego wskazanego w ust. 6.

22 Wykonawca nie pobiera żadnych opłat lub prowizji od niewykorzystanej części lub całości kredytu postawionego do dyspozycji Zamawiającego, poza prowizją i opłatą związaną z uruchomieniem kredytu.

23 Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy, doręczonego osobiście, przesyłką listowną lub faksem nie później niż na 5 (pięć) dni roboczych przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu. Stanowić to będzie podstawę zmiany harmonogramu spłaty kredytu.

24 Wykonawcy nie przysługuje jakakolwiek opłata lub prowizja z tytułu przedterminowej spłaty przez Zamawiającego części lub całości kredytu.

25 W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu, niewykorzystania w części kredytu, o czym mowa w ust. 23, lub zmiany sytuacji finansowej Zamawiającego, Strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia zakresu zmian wysokości ustalonych rat kredytu lub/i skrócenie okresu kredytowania.

26 Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, w tym za czynności związane ze zmianą warunków umowy lub inne czynności związane z obsługą kredytu, poza prowizją i opłatami związanymi z uruchomieniem kredytu.

27 Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie spłaty kredytu poprzez:

1) ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomości położonej w Starym Polu, przy ul. Marynarki Wojennej 21, stanowiącej własność Zamawiającego, dla której Sąd Rejonowy w Malborku prowadzi księgę wieczystą nr GD1M/00035711/0. Budynek zlokalizowany jest w miejscowości Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 21, działka 346/2. Budynek
3-kondygnacyjny o powierzchni użytkowej 3.144 m2. W budynku prowadzona jest działalność PODR w zakresie obsługi administracyjnej, świadczenia odpłatnych usług doradczych w zakresie rolnictwa oraz wynajem powierzchni biurowych. Budynek położony jest ok. 12 km od Malborka oraz ok.75 km od Gdańska;

2) weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową;

3) ubezpieczenie kredytu.

28 Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

66.11.30.00-5 Usługi udzielania kredytu.

 

§ 2. Opis sposobu przygotowania oferty:

1 Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1a i 1b do SIWZ.

2 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

3 Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4 Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby
upoważnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej; lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale, notarialnie potwierdzonej kopii, lub kopii potwierdzonej za zgodność przez mocodawcę.

5 Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem wykonawcy.

6 Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

7 Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, ul. Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy, oraz napis: „OFERTA PRZETARGOWA – UDZIELENIE KREDYTU. NIE OTWIERAĆ PRZED 25.05.2016r., godz. 10.00”.

8 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty nie zabezpieczonej w powyższy sposób.

9 Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

§ 3 Wykonawcy występujący wspólnie.

1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2 Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3 Wykonawcy, o których mowa w ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

§ 4. Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełniania, wykluczenie z postępowania.

1.    W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji finansowej i ekonomicznej

2. Opis sposobu dokonania spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1:

1) warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, będzie potwierdzony, jeżeli wykonawca oświadczy, że jest uprawniony do wykonywania „czynności bankowych” w rozumieniu ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 128, 559, 978, 1166, 1223, 1260, 1311, 1348, 1357, 1513, 1634, 1830, 1844, 1854, 1864, 2281).

2) z uwagi na charakter zamówienia, zamawiający nie uszczegóławia pozostałych warunków z art. 22 ust. 1 ustawy.

3 Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

4 W przypadku Wykonawców występujących wspólnie warunki określone w ust. 1 mogą być spełnione łącznie.

 

§ 5. Dokumenty wymagane od wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty:

– oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru na Załączniku nr 2a do SIWZ;

2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca składa wraz z ofertą:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – według wzoru na załączniku nr 2b do SIWZ,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ

4 Dokumenty składane przez Wykonawców zagranicznych.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Do aktualności tego dokumentu mają odpowiednie zastosowanie zapisy ust. 4.

6 Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7 Dokumenty, o których mowa w § 5, będą składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie lub podmiotów oddających swoje zasoby do dyspozycji wykonawcy, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio Wykonawcy, lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 

§ 6. Opis sposobu obliczenia ceny:

1 Cena ryczałtowa podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i elementy związane z wykonaniem zamówienia, mające wpływ na wysokość ceny, zgodnie z zapisami SIWZ.

2 Na cenę oferty składają się:

1) wartość łącznego oprocentowania kredytu w kwocie wynoszącej 2 500 000 zł, wyrażona kwotowo, określona na podstawie:

a) stawki WIBOR 3M według notowań z 30.04.2016 r. oraz

b) marży banku – niezmiennej w okresie spłaty kredytu,

2) inne koszty kredytu, t.j. wyłącznie koszty wskazane w ofercie, w szczególności:

a) prowizja za udzielenie kredytu,

b) ubezpieczenie kredytu,

c) prowizja administracyjna.

3 Wysokość marży banku wskazana w formularzu ofertowym nie będzie podlegać zmianom w trakcie obowiązywania umowy.

4 Ceną oferty służącą do oceny i porównania ofert będzie cena oferty brutto wskazana w formularzu ofertowym w pozycji „cena ofertowa brutto” (suma poz. wskazanych w ust. 2 pkt. 1-3 powyżej).

5 Łączna cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich i podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6 Wykonawca załącza do oferty arkusz z symulacyjnym wyliczeniem kredytu – według wzoru na zał. nr 1b do SIWZ.

§ 7. Udzielanie wyjaśnień na temat SIWZ.

1 Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji.

2 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2, lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, zamawiający udzieli wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2.

4 Pytania Wykonawców powinny być przesłane pisemnie, pocztą na adres Zamawiającego, lub faksem na nr 058 350-96-24, albo pocztą elektroniczną na adres: biuro@bozp.com.pl. Kopie odpowiedzi Zamawiającego będą wysłane pozostałym Wykonawcom wraz z treścią pytania, lecz bez ujawniania autora. Wyjaśnienia zostaną przesłane Wykonawcom pisemnie lub pocztą elektroniczną oraz zamieszczane na stronie internetowej http://archiwum.podr.pl/przetargi/ 

§ 8. Składanie ofert

1 Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w siedzibie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, ul. Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, w sekretariacie.

2 Termin składania ofert upływa dnia 03.06.2016r. o godz. 09.30. Oferty otrzymane po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

3 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę tylko przed upływem terminu przewidzianego do składania ofert, pod warunkiem, że powiadomi na piśmie Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 7, a koperta będzie dodatkowo oznaczona „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

4 Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

§ 9. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

1 Oferty zostaną otwarte w dniu 03.06.2016r . o godz. 10.00 w siedzibie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, ul. Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk.

2 Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców, jaką kwotę zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4 Koperty oznaczone „WYCOFANE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności bez otwierania oferty, której dotyczy wycofanie. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte i odczytane wraz z odczytaniem oferty, której dotyczy ta zmiana.

5 Zamawiający poda Wykonawcom do wiadomości:

 • nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
 • cenę oferty.

§ 10. Kryteria wyboru oferty

1 Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

1) Cena – 95%

Punktacja liczona w następujący sposób:

PK1= [CN / CR x % wagi ] x 100

PK  – ilość punktów dla kryterium 1,

CN   – najniższa oferowana cena spośród badanych ofert,

CR   – cena oferty badanej,

% wagi – waga kryterium ocen;

2) Zabezpieczenie kredytu – 5%

Wykonawca, wskazuje w ofercie wymagane zabezpieczenie spłaty kredytu. Punkty będą przyznawane następująco:

 • Wykonawca, który wymaga jednego spośród dopuszczalnych zabezpieczeń kredytu otrzyma 5 punktów,
 • Wykonawca, który wymaga dwóch dopuszczalnych zabezpieczeń kredytu otrzyma 3 punkty,
 • Wykonawca, który wymaga wszystkich dopuszczalnych zabezpieczeń kredytu otrzyma 2 punkty.

2 Wybór oferty najkorzystniejszej:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o podane wyżej kryteria

Łączna punktacja dla oferty będzie wyliczona według wzoru:

PO = [WPK1 +WPK2]

 

WPK1 – suma punktów dla kryterium 1

WPK2 – suma punktów dla kryterium 2 

§ 11. Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty

1 Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje zamawiający po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert, na podstawie kryteriów oceny określonych w § 10 SIWZ.

2 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

3 Zamawiający poprawi w ofertach:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4 Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli:

1) będzie niezgodna z ustawą;

2) jej treść nie będzie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; z zastrzeżeniem ust. 3 pkt. 3;

3) jej złożenie stanowiło będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

6) będzie zawierać błędy w obliczeniu ceny;

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłek, o których mowa w ust. 3 pkt. 3;

8) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

5 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę w oparciu o przyjęte kryterium.

§ 12. Zawarcie umowy

1 Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy.

2 Wykonawca, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie określonym przez zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Umowa może być zawarta przed upływem wskazanego wyżej terminu, jeżeli:

1) w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta

2) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy,.

3 Po dokonaniu wyboru oferty, Wykonawca przedstawi zamawiającemu wzór umowy, zawierający postanowienia przyszłej umowy. Umowa zostanie zawarta według przedstawionego wzoru, z zastrzeżeniem, że postanowienia umowy muszą uwzględniać Istotne Warunki Umowy, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji oraz inne postanowienia niniejszej SIWZ. Wykonawca będzie zobowiązany do zmiany postanowień wzoru umowy sprzecznych z Istotnymi Warunkami Umowy oraz SIWZ.

4 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wyłoniona w przetargu będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

5 Istotne zmiany zawartej umowy, w stosunku do treści złożonej oferty, mogą dotyczyć:

 • terminu spłaty kredytu;
 • oprocentowania w zakresie wynikającym ze zmiany stawki WIBOR (przy niezmienności marży), przy czym zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy;
 • terminów i warunków płatności;
 • waluty kredytu;
 • zabezpieczenia kredytu.

6 Zmiany umowy mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych wypadkach i być inicjowane przez każdą z jej stron. Powiadomienie o propozycji zmiany umowy musi mieć formę pisemną.

§ 13 . Sposób porozumiewania się z wykonawcami

1 Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniona jest Małgorzata Poluchowicz, faks 058 350-96-24; e-mail: biuro@bozp.com.pl.

2 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazują pisemnie na adres zamawiającego, faksem lub pocztą elektroniczną na podane wyżej adresy i numery.

Analogicznie wszystkie oświadczenia, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje zamawiającego będą dostarczane wykonawcom pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. 

§ 14. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.

3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4 Odwołanie w niniejszym postępowaniu przysługuje wyłącznie wobec czynności:

 • opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 • wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 • odrzucenia oferty odwołującego.

5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

7 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.

8 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

9 W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

10 Na czynności, o których mowa w ust. 9, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.

11 Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy.

12Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy.

Szczegóły w załącznikach

1. Ogłoszenie o przetargu 16.05.2016

Pobierz

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 16.05.2016

Pobierz

3. Załączniki SIWZ 16.05.2016

Pobierz

4. Załączniki finansowe 16.05.2016

Pobierz

5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 19.05.2016

Pobierz

6. Odpowiedzi i załączniki do odpowiedzi do SIWZ 19.05.2016

Pobierz

7. Odpowiedzi do SIWZ - 2 20.05.2016

Pobierz

8. Odpowiedzi do SIWZ - 3 23.05.2016

Pobierz

9. Korekta błędnego załącznika 31.05.2016

Pobierz

10. Wybór oferty 16.06.2016

Pobierz