Przetargi

Przetarg – na dzierżawę pomieszczeń restauracji w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk

Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, 80-001 Gdańsk, ul. Trakt Św. Wojciecha 293 tel. (058) 326-39-00, fax. (058) 309-09-45, zaprasza do złożenia ofert w przetargu na:

1. Dzierżawę pomieszczenia restauracji z:
a) zapleczem kuchennym o łącznej powierzchni użytkowej 451,45 m²,
b) urządzeniami gastronomicznymi (wykaz stanowi załączniki nr 2 do projektu umowy),
c) miejscem parkingowym ( 10 miejsc) na działce oznaczonej numerem 137/25,
d) ogrodem letnim o łącznej powierzchni 490 m².
2. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu określa:
a) Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu udziału w przetargu.
b)Dokumentacja zdjęciowa stanowiąca załącznik nr 1 do projektu umowy.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej i nienaruszonej kopercie. Koperta powinna
być opieczętowana nazwą i adresem Dzierżawcy, zaadresowana na adres Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, ul. Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, pokój 12 (sekretariat) oraz posiadać dopiski „oferta na przetarg dotyczący dzierżawy pomieszczeń restauracji” oraz „nie otwierać przed dniem 21.03.2016r. godz. 10.15”.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Organizator – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, oświadcza i informuje, że do niniejszego przetargu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Organizator zastrzega sobie:

1. prawo zamknięcia/unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podawania przyczyn. Z tytułu
zamknięcia/unieważnienia przetargu lub odrzucenia oferty Dzierżawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Organizatora.

2. że jedynym sposobem przyjęcia oferty i dokonania zakupu jest zawarcie umowy na piśmie. Żadna informacja i deklaracja ze strony Organizatora przekazana na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania nie stanowi obietnicy lub zobowiązania do zawarcia umowy,

3. prawo do doprecyzowania lub zmiany wymagań technicznych i jakościowych dotyczących przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji zamówienia w trakcie postępowania.

 

Szczegóły w załącznikach

1. Ogłoszenie 15.03.2016

Pobierz

2. Załączniki 15.03.2016

Pobierz

3. Informacja o zakończeniu postępowania 05.04.2016

Pobierz