Przetargi

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla planowanej budowy szkoleniowo-edukacyjnych instalacji odnawialnych źródeł energii składających się z: instalacji wiatrowej, fotowoltaicznej oraz pompy ciepła

Uwaga z dnia 22.01.2015 r. – Zamieszczono wyjaśnienie do SIWZ.

Gdańsk: OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA PLANOWANEJ BUDOWY SZKOLENIOWO-EDUKACYJNYCH INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII SKŁADAJĄCYCH SIĘ Z: INSTALACJI WIATROWEJ, FOTOWOLTAICZNEJ ORAZ POMPY CIEPŁA
Numer ogłoszenia: 11876 – 2015; data zamieszczenia: 16.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku , ul. Trakt św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 326 39 00, faks 58 309 09 45.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podr.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA PLANOWANEJ BUDOWY SZKOLENIOWO-EDUKACYJNYCH INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII SKŁADAJĄCYCH SIĘ Z: INSTALACJI WIATROWEJ, FOTOWOLTAICZNEJ ORAZ POMPY CIEPŁA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla planowanej budowy szkoleniowo-edukacyjnych instalacji odnawialnych źródeł energii składających się z: instalacji wiatrowej, fotowoltaicznej oraz pompy ciepła zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Wniosku nr WND-RPPM.05.04.00-00-002/13 o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla województwa pomorskiego na lata 2007-2013. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące opracowania: 1. Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe 2. Raport OOŚ dla każdego rodzaju instalacji wg potrzeb oraz dokumenty związane z prowadzeniem postępowania OOŚ (karta informacyjna przedsięwzięcia) i uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 3. Program funkcjonalno użytkowy. 4. Audyt energetyczny istniejącego źródła ciepła – kotłowni węglowej, sieci ciepłowniczej oraz węzła cieplnego w celu określenia możliwości zagospodarowania ciepła powstałego z układu kogeneracyjnego mikrobiogazowni 10kWe (realizowana wg odrębnej umowy PODR w Gdańsku z Politechniką Gdańską, IMP PAN i spółką ENERGA S.A.) oraz wykorzystania ciepła i chłodu z planowanej instalacji pompy ciepła. 5. Audyt energetyczny budynków będących w użytkowaniu PODR w celu określenia możliwości zagospodarowania energii elektrycznej wytworzonej przez instalacje OZE. 6. Dokumentacja techniczna dla każdego rodzaju instalacji, w tym: – analiza techniczna,- analiza finansowo – ekonomiczna. – projekt budowlany we wszystkich branżach, ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami,- projekt wykonawczy we wszystkich branżach, ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, – przedmiar robót,- kosztorys inwestorski, – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja projektowa powinna zakończyć się podsumowaniem wskazującym dokumenty, które należy uzyskać w celu realizacji inwestycji. Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby (zespół projektowy) zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie trwania przyszłej budowy oraz posiadającymi odpowiednie uprawnienia do projektowania w zakresie niezbędnym do prawidłowego zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 9 – Opis przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy w Załączniku Nr 9 – opis przedmiotu zamówienia opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów technicznych lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują. Jeżeli zajdzie powyższa sytuacja Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownych dokumentów, które potwierdzą zastosowanie równoważnych materiałów lub urządzeń..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek uznaje się za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Pzp
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • warunek uznaje się za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch usług polegających na zaprojektowaniu dla każdej z instalacji wymienionej w przedmiocie zamówienia tj. instalacji wiatrowej, fotowoltaicznej oraz pompy ciepła wraz z załączeniem dowodów, czy zostały one wykonane należycie
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek uznaje się za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Pzp
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: a) architektonicznej b) konstrukcyjno – budowlanej c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach. Osoby te muszą posiadać wykształcenie techniczne z minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek uznaje się za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  5. Wykonawca złoży wykaz co najmniej dwóch wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług obejmujący usługi, o których mowa w rozdz. 10 pkt 2 SIWZ z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 70
 • 2 – okres realizacji – 30

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.podr.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293 80-001 Gdańsk.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.01.2015 godzina 09:30, miejsce: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293 80-001 Gdańsk pokój nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Szczegóły w załącznikach

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 16.01.2015

Pobierz

2. Załączniki 16.01.2015

Pobierz

3. Wyjaśnienie do SIWZ 22.01.2015

Pobierz

4. Wybór oferty 26.01.2015

Pobierz

5. Ogloszenie o udzieleniu zamówienia 03.02.2015

Pobierz