Uroczyste otwarcie Pomorskiego Centrum Pszczelarstwa

W dniu 21 września, po rocznej modernizacji istniejącej w Lubaniu pasieki, odbyło się uroczyste otwarcie należącego do PODR w Gdańsku Po­mor­skie­go Cen­trum Pszcze­lar­stwa.

Przywitania licznie przybyłych gości, dokonał Aleksander Mach – dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, który w kilku słowach opisał działalność pasieki oraz przedstawił  historię narodzin Centrum.

Symbolicznego otwarcia poprzez przecięcie wstęgi dokonali: Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego, Bogdan Borusewicz – Marszałek Senatu RP, Kazimierz Plocke – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Przychoda – Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku, Maciej Kazienko – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej oraz Aleksander Mach – dyrektor PODR. Następnie obiekt został poświęcony przez Jego Ekscelencję, Księdza Biskupa Ryszarda Kasynę.

W celu uhonorowania wszystkich, którzy w mniejszym lub większym stopniu, przyczynili się do powstania Centrum, wręczono pamiątkowy medal na którym, jakżeby inaczej, znalazła się pszczoła na plastrze miodu. Wśród uhonorowanych osób znaleźli się m.in.: Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego, Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Diecezji Pelplińskiej Ryszard Kasyna, Ksiądz kanonik Zbigniew Wysiecki Proboszcz Parafii Rekownica i Duszpasterz  Rolników Diecezji Pelplińskiej, Kazimierz Plocke Sekretarz Stanu  w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zbigniew  Jasiewicz Dyrektor  TVP Gdańsk, Andrzej Styn Dyrektor Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Stanisław Wierycho Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Gdyni, Kazimierz Sumisławski Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa UMWP, Maciej Kazienko Zastępca Prezesa  Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Jan Przychoda Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku, Leszek Pękala Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku, Piotr Lizakowski Starosta Powiatu Kościerskiego, Andrzej Pollak Wójt Gminy Nowa Karczma, Zdzisław Czucha Burmistrz Miasta Kościerzyna, Alfred Porte’e Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie

Odrębne podziękowania z rąk Dyrektora PODR otrzymali specjaliści ds. pszczelarstwa, którzy na co dzień opiekują się pasieką, państwo Maria i Jarosław Cichoccy.

Na koniec oficjalnych uroczystości zabrał głos Prezes WZP w Gdańsku Jan Przychoda, który podziękował Dyrektorowi PODR za wyjątkową inicjatywę budowy Centrum, oraz wręczył mu „złotą pszczołę”.

Po części oficjalnej, goście uczestniczący w uroczystości, mogli zwiedzić nowo otwarte  Centrum Pszczelarskie m. in: pszczelarską ścieżkę dydaktyczną oraz wystawę „URBANBEES” dotyczącą ochrony owadów zapylających.

Miłym akcentem wieńczącym dzień otwarcia Pomorskiego Centrum Pszczelarskiego był koncert Zbigniewa Wodeckiego na którym nie mogło zabraknąć „Pszczółki Mai”.

Mamy nadzieję, iż nowo otwarte przedsięwzięcie przyczyni się do zahamowania zmniejszania się populacji owadów zapylających. Najważniejszym celem, który pragniemy zrealizować jest działalność edukacyjna. Liczymy, że Cen­trum bę­dzie po­pu­la­ry­zo­wać pszczelarstwo, zwłaszcza wśród ludzi mło­dych. Prak­ty­ki za­wo­do­we będą mogli w nim od­by­wać ucznio­wie i stu­den­ci uczel­ni rol­ni­czych. Współ­pra­cu­jemy w tym celu m.in. z Ze­spo­łem Szkół Rol­ni­czych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bo­le­sła­wo­wie, w którym po­wo­ła­no klasę psz­cze­lar­ską, jedyną o tym profilu w naszym województwie. Dla naj­młod­szych przy­go­to­wa­na zo­sta­ła ścież­ka edu­ka­cyj­na ukazująca życie oraz zna­cze­nie owadów zapylających. Nie zapomniano również o pszczelarzach. Dzięki budowie sali wykładowej zyskali oni miejsce na spotkania oraz szkolenia.

Ilość wyświetleń artykułu: 3976