Przetargi

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi gastronomicznej w dniu 04.09.2016r.

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zaprasza do składania ofert
w postępowaniu ofertowym na wykonanie usługi gastronomicznej w dniu
04.09.2016r.

 

Przedmiot Zamówienia Podprogowego

 

1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi gastronomicznej dla grupy ok. 48-52 dorosłych osób polegającej na przygotowaniu i podaniu kolacji oraz serwisu kawowego zgodnie ze specyfikacją stanowiąca załącznik nr 1 do projektu umowy na trasie A1 na około 30-40 km przed miastem Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, maksymalna odległość od zjazdu z autostrady A1 do miejsca posiłku 6 km w dniu 04.09.2016 r.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
a) Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Miejsce  zamieszczenia SIWZ

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Organizatora: www.podr.pl

 

Miejsce i termin składania ofert

 

Ofertę można złożyć:

a) Osobiście w sekretariacie Zamawiającego tj. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Lubaniu, ul. Tadeusza Maderskiego 3, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn w godzinach 07.00- 15.00
w zamkniętej i nienaruszonej kopercie. Koperta powinna być opieczętowana nazwą i adresem Zamawiającego oraz posiadać dopiski „oferta na usługę gastronomiczną
w dniu 04.09.2016r.”.

b) Za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@podr.pl. W temacie wiadomości należy wpisać „oferta na usługę gastronomiczną w dniu 04.09.2016r.”.

c) Za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu,
Tadeusza Maderskiego 3, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn. Koperta powinna być opieczętowana nazwą i adresem Zamawiającego oraz posiadać dopiski „oferta na usługę gastronomiczną w dniu 04.09.2016r.”,

 

w terminie do dnia   30.08.2016, do godz. 12.00.

Szczegóły w załącznikach

1. Ogłoszenie 26.08.2016

Pobierz

2. SIWZ 26.08.2016

Pobierz

3. Projekt umowy 26.08.2016

Pobierz

4. Zakończenie postępowania 01.09.2016

Pobierz