Przetargi

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji „IV Pomorskiego Forum Trzodziarskiego” w dniu 14.11.2016r.

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zaprasza do składania ofert
w postępowaniu ofertowym

Przedmiot Zamówienia Podprogowego

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja IV Pomorskiego Forum Trzodziarskiego dla 250 osób, w dniu 14 listopada 2016 r. na obszarze powiatów: starogardzkiego, kościerskiego, kartuskiego, gdańskiego (bez miasta Gdańsk) zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
a) Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

Miejsce  zamieszczenia SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Organizatora: www.podr.pl

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę można złożyć:

a) Osobiście w sekretariacie Zamawiającego tj. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu,
Tadeusza Maderskiego 3, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn w godzinach 07.00-15.00

w zamkniętej i nienaruszonej kopercie. Koperta powinna być opieczętowana nazwą i adresem
Zamawiającego oraz posiadać dopiski „oferta na organizację IV Pomorskiego Forum Trzodziarskiego w dniu 14.11.2016r.”

b) Za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@podr.pl. W temacie wiadomości należy wpisać „oferta na organizację IV Pomorskiego Forum Trzodziarskiego w dniu 14.11.2016r.” Przez formę elektroniczną Zamawiający rozumie przesłanie pocztą elektroniczną podpisanej oferty w formacie pliku pdf lub jpg lub innego, z którego da się odczytać podpisaną ofertę.

c) Za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu,
Tadeusza Maderskiego 3, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn. Koperta powinna być opieczętowana
nazwą i adresem Zamawiającego oraz posiadać dopiski „oferta na organizację IV Pomorskiego Forum Trzodziarskiego w dniu 14.11.2016r.” 

 

w terminie do dnia 07.10.2016, do godz. 12.00.

Szczegóły w załącznikach

1. Ogłoszenie 30.09.2016

Pobierz

2. SIWZ + załączniki 30.09.2016

Pobierz

3. Umowa + załączniki 30.09.2016

Pobierz

4. Wybór oferty 11.10.2016

Pobierz