Przetargi

Sprzedaż kombajnu zbożowego Bizon Z056 III

Lubań, 02.09.2016 rok

 

OGŁOSZENIE

na sprzedaż kombajnu zbożowego Bizon Z056

 

Przedmiotem sprzedaży jest kombajn zbożowy Bizon Z056, którego szczegółowy opis stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Jednostki/osoby zainteresowane zakupem, po zapoznaniu się z Regulaminem przetargu stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia, proszone są o składanie pisemnych ofert:

 • W siedzibie Sprzedającego: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, ul. Maderskiego 3, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn, w sekretariacie, w godzinach urzędowania 7.00 – 16.00, w terminie do dnia 21.09.2016 roku do godziny 10:00. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania po zakończeniu przetargu.
 • Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej i nienaruszonej kopercie. Koperta powinna być opieczętowana nazwą i adresem uczestnika przetargu, zaadresowana na adres: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, ulica Tadeusza Maderskiego 3, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn, pokój 114 (sekretariat) oraz posiadać dopiski: „Oferta na III przetarg dotyczący sprzedaży kombajnu Bizon Z056” oraz „Nie otwierać przed dniem 21.09.2016 rok godzina 10:15”.
  UWAGA: Liczy się data wpływu!
 • Przedmiot sprzedaży oglądać można w miejscu jego lokalizacji, czyli: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa, ul. Targowa 19, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn w godzinach od 8.00 do 14.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu się z osobą wyznaczoną do kontaktu.

Osoba upoważniona do kontaktu:
Andrzej Okrój, tel. 607 462 000

 • Cena wywoławcza została określona jako wartość netto, w oparciu o wycenę rzeczoznawcy, pomniejszona o 30 % w stosunku do dwóch poprzednich przetargów i wynosi 15 400,00 zł.
 • Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów zgodnie z Regulaminem oraz wpłacenie przez przystępującego do przetargu wadium, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do jednego dnia przed otwarciem przetargu, na konto bankowe  nr 77 1160 2202 0000 0002 2896 0837 Bank Millennium (w tytule przelewu proszę wpisać „Wadium za kombajn”) lub w Kasie PODR w Lubaniu  mieszczącej się przy ul. Maderskiego 3, w dni robocze, w godz. 8-10.
 • Wysokość wadium to 1 540,00 zł. 
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2016 roku o godzinie 10:15 w siedzibie Sprzedającego, ul. Tadeusza Maderskiego 3, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn, pokój 001 „Sala konferencyjna”.
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przystąpi do niego i zaoferuje stawkę wyższą, niż stawka wywoławcza.
 • Informacja o wyborze oferty zostanie ogłoszona na stronie internetowej PODR pod adresem podr.pl.
 • Sprzedający ma prawo zamknięcia/unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podawania przyczyny. Z tytułu zamknięcia, unieważnienia przetargu lub odrzucenia oferty Jednostce/osobie zainteresowanej zakupem nie przysługuje żadne roszczenie wobec Organizatora.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w siedzibie Sprzedającego:
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
ul. Maderskiego 3, Lubań,
83-422 Nowy Barkoczyn
tel.58 326-39-00, fax. 58 309-09-45, email: sekretariat@podr.pl , www.podr.pl
Do dnia 21.09.2016 roku do godziny 10:00.
Liczy się data wpływu.

Szczegóły w załącznikach

1. Ogłoszenie 02.09.2016

Pobierz

2. Załącznik nr 1 – Regulamin 02.09.2016

Pobierz

3. Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wycena wartości rynkowej kombajnu 02.09.2016

Pobierz

4. Wybór oferty 21.09.2016

Pobierz