Przetargi

Przetarg – na sprzedaż trawy „na pniu”

Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż trawy „na pniu” z terenów wystawienniczych i parkingów o powierzchni 2,99 ha w 2016 roku zlokalizowanych na terenach PODR – Działu Systemów Produkcji Rolnej,  Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa w Lubaniu ul. Targowa 19. Trawa będąca przedmiotem przetargu znajduje się na części działek nr. 247/4, 217/70

 

Jednostki/osoby zainteresowane zakupem trawy „na pniu” po zapoznaniu się z regulaminem przetargu proszone są o składanie pisemnych ofert.

Dane konieczne do przygotowania oferty zawarto w regulaminie przetargu oraz we wzorze umowy.

Minimalna cena ofertowa w przedmiotowym przetargu wynosi 1,00zł netto (słownie jeden złotych)

Pisemną ofertę podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy złożyć w sekretariacie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Dziale Systemów Produkcji Rolnej,  Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa w Lubaniu ul. Targowa 19, 83-422 Nowy Barkoczyn, z podaniem ceny całkowitej do dnia  01.06.2016 do godz. 8:00

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi po zakończeniu przetargu bez jej otwierania.

Oferty winny być umieszczone w zamkniętych kopertach, na których oprócz adresata należy dopisać: ”Oferta na trawę ”na pniu”   Nie otwierać do 01.06.2016 godz. 8:05”

 

Oferta musi być sporządzona na załączonym druku Zał. nr 2 do regulaminu przetargu „Zgłoszenie oferty z oświadczeniem”.

 

W przedmiotowym przetargu nie jest wymagane wpłacenie wadium.

 

Trawę „na pniu” będącą przedmiotem przetargu można oglądać w PODR w Dziale Systemów Produkcji Rolnej,  Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa w Lubaniu ul. Targowa 19, 83-422 Nowy Barkoczyn, w godzinach 8:00 – 14:00, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z osobą wyznaczoną do kontaktu.

Do oferty należy załączyć:

  1. Czytelnie podpisany projekt umowy

Niezłożenie w/w dokumentu będzie skutkowało odrzuceniem oferty

Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.06.2016 o godz. 8:05 w siedzibie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Dziale Systemów Produkcji Rolnej,  Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa w Lubaniu ul. Targowa 19, 83-422 Nowy Barkoczyn. Podczas otwarcia mogą być obecni wszyscy oferenci.

Dokumenty przetargowe można pobrać ze strony: www.podr.pl lub odebrać w sekretariacie PODR w Dziale Systemów Produkcji Rolnej,  Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa w Lubaniu ul. Targowa 19, 83-422 Nowy Barkoczyn.

Oferta wiążę oferenta przez okres 15-u dni od daty składania ofert.

Oceniane będą tylko ważne oferty. Przetarg wygrywa oferent, którego cena ofertowa osiągnie najwyższą wartość. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przystąpi do niego i zaoferuje stawkę wyższą niż stawka wywoławcza.

Organizator – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, oświadcza i informuje, że do niniejszego przetargu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Warunki udziału w przetargu oraz ogłoszenie mogą być zmienione przez PODR w terminie do 3-ch dni przed terminem składania ofert.

Przetarg może zostać unieważniony na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn.

Wszelkie pytania proszę kierować do: Pana Andrzeja Okrój tel. 607 462 000, tel. 58 688-20-11, 58 688-21-50

Szczegóły w załącznikach

1. Ogłoszenie 27.05.2016

Pobierz

2. Regulamin, umowa, zgloszenie 27.05.2016

Pobierz