Przetargi

Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostawę aparatu cyfrowego z obiektywem – projekt BIOBALT

Lubań, 03.10.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/BIOBALT/2016

 

Zamieszczone na stronie internetowej
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu dniu 03.10.2016 r.

 

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu z siedzibą przy ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn, jako Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem oferty cenowej na sprzedaż i dostawę aparatu cyfrowego z obiektywem do Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w ramach realizacji projektu pt. „BIOBALT – edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego na terenie województwa pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych i strefy przybrzeżnej(dalej: BIOBALT) – finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim zgodnie z trybem uproszczonym zawartym w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i sprzedaż aparatu cyfrowego z obiektywem.
2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Proponowane w ofercie Wykonawcy urządzenie winno być fabrycznie nowe i wolne od wad.
4. Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony aparat cyfrowy wraz z obiektywem.
5. Cena obejmie wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszty transportu.

 

III. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia ma zostać dostarczony do siedziby Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu przy ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn, najpóźniej do dnia 25.10.2016r. 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferent powinien złożyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy, zgodnie z dołączonym do zapytania wzorem stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

2. Oferta powinna zawierać minimum: cenę całkowitą brutto podaną w złotych polskich z dokładnością nie większą niż 2 miejsca po przecinku, nazwę i adres Oferenta, numer telefonu i adres email oraz datę sporządzenia oferty.

3. Oferent powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

4. Wykonawcy, zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu, winni do czasu składania ofert odwiedzać stronę internetową Zamawiającego, w celu zapoznania się z ewentualnymi aktualizacjami niniejszego zapytania ofertowego.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Ofertę proszę złożyć, zgodnie z załącznikiem nr 2 – formularzem ofertowym, najpóźniej do końca dnia 10.10.2016 r. w jeden z wymienionych sposobów:

1) przesłać na adres Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu z siedzibą przy ul. T. Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn,
2) przesłać faxem na numer: 58 309 09 45,
3) przesłać drogą mailową na adres: sekretariat@podr.pl
4) złożyć osobiście w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu z siedzibą przy ul. T. Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn, od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 15:00.

UWAGA: Liczy się data wpływu oferty.

 

VI. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Rozwiązania wariantowe nie będą rozpatrywane.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena. Cena – 100%.

Punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:

 

Cena brutto oferty najtańszej

—————————————— x 100 = ilość punktów

Cena brutto oferty badanej

Punkty w kryterium cena zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. Maksymalna ilość punktów, którą można osiągnąć – po przeliczeniu ilości punktów przyznanych za kryterium cena, wynosi 100.

 

VIII. WYMOGI FORMALNE 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

IX. FORMA PŁATNOŚCI 

Zapłata należnej kwoty nastąpi po wykonaniu całości zamówienia (stwierdzonego protokołem) na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, płatnej przelewem w ciągu 7 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

X. POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W LUBANIU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO 

1.Wyjaśniania treści ofert z Wykonawcami w przypadku, gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości.
2. Uznawania za nieważne ofert złożonych po wyznaczonym terminie.
3. Uznawania za nieważne ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego.
4. Zmiany, modyfikacji treści zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert. O każdej zmianie, modyfikacji Zamawiający powiadomi poprzez, zamieszczenie stosownej informacji na swojej stronie internetowej.
5. Zamknięcia postępowania prowadzonego w drodze zapytania ofertowego bez wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

XI. ZAMAWIAJĄCY I WYKONAWCY: przekazują sobie wszelkie pisma, zawiadomienia, informacje: pisemnie lub drogą elektroniczną lub faksem

 

XII. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA: 

Możliwość zmian umowy z poszanowaniem ustawy Kodeks Cywilny. Zmiany będą mogły być wprowadzone do Umowy między innymi w zakresie:

1. przesunięcia terminu wykonania usługi spowodowanego przesunięciem terminu realizacji projektu „BIOBALT – edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego na terenie województwa pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych i strefy przybrzeżnej, zmianami w harmonogramie w/w projektu oraz wszelkimi decyzjami instytucji dotującej z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskazanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego,

2. wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na występowanie nadzwyczajnych warunków pogodowych (intensywne opady deszczu, śniegu, sztormy, itp.) nie pozwalających na wykonanie zamówienia lub występujących innych okoliczności (np.: trzęsienie ziemi, wojna, działania nieprzyjacielskie, strajki, zarządzenia władz, warunki meteorologiczne oraz działania przyrody, dostawa sprzętu i materiałów zza granicy itp.) niezależnych od Wykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. Termin może ulec przedłużeniu o czas trwania okoliczności,

3. Przewiduje się możliwość zmiany niniejszej umowy między innymi w zakresie:

a. Przesunięcia terminu wykonania usługi spowodowanego przesunięciem terminu realizacji projektu „BIOBALT” – edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego na terenie województwa pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych i strefy przybrzeżnej, zmianami w harmonogramie projektu oraz wszelkimi decyzjami instytucji dotującej
z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskazanych przez Wykonawcę
lub Zamawiającego,

b. wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na występowanie nadzwyczajnych warunków pogodowych (intensywne opady deszczu, śniegu, sztormy, itp.) nie pozwalających na wykonanie zamówienia lub występujących innych okoliczności (np.: trzęsienie ziemi, wojna, działania nieprzyjacielskie, strajki, zarządzenia władz, warunki meteorologiczne oraz działania przyrody, dostawa sprzętu i materiałów zza granicy itp.) niezależnych od Wykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. Termin może ulec przedłużeniu o czas trwania okoliczności,

c. zmian w zakresie warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

d. dopuszcza się zmiany zakresu przedmiotu umowy spowodowane:

a) niedostępnością na rynku urządzenia wskazanego w ofercie, wynikającą z zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tego urządzenia,
b) wprowadzeniem przez producenta nowej wersji produktu charakteryzującego się co najmniej takimi samymi lub lepszymi parametrami technicznymi niż wskazane w ofercie w przypadku zaprzestania produkcji urządzenia wskazanego w ofercie.

4. zmian w zakresie warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

 

XIII. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

1. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu (PODR) nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między PODR lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu PODR lub osobami wykonującymi w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Do potwierdzenia braku wykluczenia Wykonawcy wraz z ofertą składa on oświadczenie o braku powiązań, o których mowa w ust. 1.
4. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

XIV. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO 

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn
Osoba do kontaktu: Alicja Łepek, tel. tel. 58 688 21 50 w. 27,
faks: 58 309-09-45 e-mail: a.lepek@podr.pl
Strona internetowa:  www.podr.pl

 

 

Szczegóły w załącznikach

1. Ogłoszenie 03.10.2016

Pobierz

2. Umowa 03.10.2016

Pobierz

3. Załączniki 03.10.2016

Pobierz

4. Wybór oferty 14.10.2016

Pobierz