Przetargi

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi gastronomicznej w dniach 03-04.09.2016r.

 

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zaprasza do składania ofert
w postępowaniu ofertowym na wykonanie usługi gastronomicznej w dniach
03-04.09.2016r.

 

Przedmiot Zamówienia Podprogowego

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi gastronomicznej polegającej na przygotowaniu i podaniu posiłków dla grupy ok. 48- 52 dorosłych osób. Przedmiot zamówienia został podzielony na części:

Część 1:

Przygotowanie i podanie posiłków zgodnie ze specyfikacją stanowiąca załącznik nr 1 do projektu umowy przy trasie A1 w okolicy Tuszyna woj. łódzkie, pow. łódzki  (maksymalna odległość od zjazdu z autostrady A1 do miejsca posiłku 15 km) tj:

a) w dniu 03.09.2016 r. obiadu wraz z suchym prowiantem,

b) w dniu 04.09.2016 r. obiadu.

Część 2:

Przygotowanie i podanie kolacji zgodnie ze specyfikacją stanowiąca załącznik nr 1 do projektu umowy na trasie A1 na około 30-40 km przed miastem Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, maksymalna odległość od zjazdu z autostrady A1 do miejsca posiłku 6 km w dniu 04.09.2016 r.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

a) Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Miejsce  zamieszczenia SIWZ

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Organizatora: www.podr.pl

 

Miejsce i termin składania ofert

 

Ofertę można złożyć:

a) Osobiście w sekretariacie Zamawiającego tj. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, ul. Tadeusza Maderskiego 3, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn w godzinach 07.00- 15.00 w zamkniętej i nienaruszonej kopercie. Koperta powinna być opieczętowana nazwą i adresem Zamawiającego oraz posiadać dopiski „oferta na usługę gastronomiczną w dniu 03-04.09.2016r.”.
b) Za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@podr.pl. W temacie wiadomości należy wpisać „oferta na usługę gastronomiczną w dniu 03-04.09.2016r.”.
c) Za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Tadeusza Maderskiego 3, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn. Koperta powinna być opieczętowana nazwą i adresem Zamawiającego oraz posiadać dopiski „oferta na usługę gastronomiczną w dniu 03-04.09.2016r.”, 

w terminie do dnia 26.08.2016, do godz. 12.00.

Szczegóły w załącznikach

1. Ogłoszenie 23.08.2016

Pobierz

2. SIWZ 23.08.2016

Pobierz

3. Zał nr 2 do SIWZ-Projekt umowy 23.08.2016

Pobierz

4. Zakończenie postępowania 26.08.2016

Pobierz