Przetargi

Zapytanie ofertowe na dostawę 45 zestawów sprzętu tj. tabletów z etui – projekt BIOBALT

Zapytanie ofertowe na dostawę 45 zestawów sprzętu tj. tabletów z etui niezbędnych do realizacji projektu pt. „BIOBALT” – edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego na terenie województwa pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych i strefy przybrzeżnej” (BIOBALT), finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot Zamówienia Podprogowego

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 45 zestawów sprzętu tj. tabletów z etui wraz z dostarczeniem, rozładowaniem i wniesieniem do Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu przy ul. Tadeusza Maderskiego 3.

2. Szczegółowy wykaz sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do projektu umowy.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa;

a) Projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

4. Zakres zamówienia obejmuje dostawę urządzeń o parametrach technicznych nie gorszych
niż wymienione w załączniku nr 1 do projektu umowy.

5. Wszystkie proponowane w ofercie Wykonawcy urządzenia winny być fabrycznie nowe i wolne od wad. W przypadku zaoferowania urządzeń o lepszych parametrach niż urządzenia wymienione w ofercie Wykonawcy, Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń pod warunkiem, że zmiana ta nie będzie miała wpływu na cenę wykonania zamówienia wskazaną w złożonej ofercie. Jednakże zmiana urządzeń na lepsze wymaga poinformowania Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji oraz aneksowania umowy.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Rozwiązania wariantowe nie będą rozpatrywane.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

Miejsce  zamieszczenia SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Organizatora: www.podr.pl

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę można złożyć:

a) Osobiście w sekretariacie Zamawiającego tj. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Lubaniu, ul. Tadeusza Maderskiego 3, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn w godzinach 07.00-15.00
w zamkniętej i nienaruszonej kopercie. Koperta powinna być opieczętowana nazwą i adresem Zamawiającego oraz posiadać dopiski „oferta na dostawę 45 zestawów sprzętu tj. tabletów z etui”.

b) Za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@podr.pl. W temacie wiadomości należy wpisać „oferta na dostawę 45 zestawów sprzętu tj. tabletów z etui w dniu”.

c) Za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Tadeusza Maderskiego 3, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn. Koperta powinna być opieczętowana nazwą i adresem Zamawiającego oraz posiadać dopiski „oferta na dostawę 45 zestawów sprzętu tj. tabletów z etui w dniu”.

 

w terminie do dnia  17.10.2016, do godz. 13.00.

 

Szczegóły w załącznikach

1. Ogłoszenie 07.10.2016

Pobierz

2. Załączniki 07.10.2016

Pobierz

3. Wybór oferty 20.10.2016

Pobierz