Przetargi

Ogłoszenie – zapytanie ofertowe na usługę cateringową dla „Rejonu słupskiego”

Gdańsk, 04.11.2014r.

 

 

OGŁOSZENIE  O ZAPYTANIU OFERTOWYM

na świadczenie kompleksowej  usługi cateringowej na terenie „Rejonu słupskiego” dla uczestników szkoleń w ramach Projektu „Szkolenia  w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem  zasad integrowanej ochrony roślin w województwie pomorskim”.

 

Ogólne informacje  dotyczące  zapytania ofertowego na świadczenie usługi cateringowej zawiera załącznik  Opis przedmiotu zamówienia, natomiast wymagania szczegółowe zawarte są w pozostałych załącznikach stanowiących integralną część zapytania ofertowego. Firmy zainteresowane świadczeniem tej usługi proszone są o składanie pisemnych ofert wraz z pełną wymaganą w tym zakresie dokumentacją.

  1. Termin, forma i miejsce składania ofert: przesłanie za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożenie osobiście w sekretariacie na adres: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Oddział  Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole, do 05.11.2014 r. do godz.  1200. Oferty złożone po terminie nie będą  otwierane.
  2. Oferta wraz z pełną wymaganą w tym zakresie dokumentacją, powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, na której oprócz adresata należy dopisać: Oferta na świadczenie usługi cateringowej na terenie „Rejonu słupskiego” oraz  Nie otwierać do dnia 05.11.2014r.  do godz. 1200.
  3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszona na stronie internetowej PODR pod adresem www.podr.pl
  4. Osoba upoważniona do kontaktu: PODR Oddział Stare Pole, Jolanta Wesołowska tel. 501 836 807.
Szczegóły w załącznikach

1. Opis przedmiotu zamówienia 04.11.2014

Pobierz

2. Zapytanie ofertowe 04.11.2014

Pobierz

3. Załączniki 04.11.2014

Pobierz

4. Wybór oferty 05.11.2014

Pobierz