Przetargi

Ogłoszenie – zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej

Gdańsk , 14.10.2014

OGŁOSZENIE – ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie usługi cateringowej  na szkoleniach  realizowanych przez PODR Gdańsk  na terenie województwa pomorskiego, w podziale na 3 części.

Pełne informacje  dotyczące  zapytania ofertowego  zawiera  zamieszczony poniżej szczegółowy  opis przedmiotu zapytania ofertowego, stanowiący  załącznik do niniejszego ogłoszenia. Firmy zainteresowane świadczeniem tej usługi proszone są o składanie pisemnych ofert.

1. Termin, forma i miejsce składania ofert: przesłanie na adres: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  w Gdańsku, Oddział  Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 21 , 82-220 Stare Pole, lub osobiście w sekretariacie Oddziału Stare Pole, do dnia 21.10.2014 r. do godz.  12.00. Oferty złożone po terminie nie będą  otwierane.

2. Oferty powinny być umieszczone w zamkniętych kopertach, na których oprócz adresata należy dopisać „Oferta na świadczenie usługi cateringowej”, „Nie otwierać do dnia 21.10.2014 r do godz. 12.00”.

3. Osoby upoważniona do kontaktu: PODR Oddział Stare Pole – Maria Sawirska 797-010-685

4. Informacja o wyborze oferty zostanie ogłoszona na stronie internetowej PODR pod adresem www.podr.pl

5. Pełne ogłoszenie oraz szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobie dokonywania oceny ich spełnienia  zawarte są w   poniżej załączonym  szczegółowym opisie przedmiotu o nazwie: „Świadczenie  kompleksowej usługi cateringowej   dla uczestników szkoleń z  projektu „Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin w województwie pomorskim”.

6. Zapytanie ofertowe, wzór oferty oraz wzór umowy  zawarte są w załącznikach poniżej.

Szczegóły w załącznikach

1.Ogłoszenie 14.10.2014

Pobierz

2. Szczegółowy opis przedmiotu 14.10.2014

Pobierz

3. Załączniki 14.10.2014

Pobierz

4. Informacja o unieważnieniu 22.10.2014

Pobierz