Przetargi

Zapytanie ofertowe na organizację III Pomorskiego Forum Nasiennego w Kościerzynie

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej organizacji III Pomorskiego Forum Nasiennego w Kościerzynie

Wymagania stawiane Wykonawcy:

1. Sala wykładowa na min. 200 osób z nagłośnieniem i zapleczem multimedialnym (komputer, rzutnik)
2. Serwis kawowy w oddzielnym pomieszczeniu lub holu (kawa, herbata, ciastko, woda)
3. Posiłek na ciepło (żurek z pieczywem)
4. Możliwość urządzenia stoisk promocyjnych
5. Parking

Ofertę pisemną podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy złożyć (przesłać faxem do sekretariatu na adres: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa w Lubaniu ul. Targowa 19, 83-422 Nowy Barkoczyn lub przesłać faksem (58/688-22-52) z podaniem ceny jednostkowej i łącznie za całość dostawy/usługi w terminie do 05 lutego 2016 r. do godz. 08.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05 lutego 2016 r. o godz. 08:30 w siedzibie Działu Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa w Lubaniu ul. Targowa 19.

Zamawiający – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów, Np. okresu i warunków gwarancji, jakości.

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem jednostki i jej następców prawnych o zawarcie umowy. Jednostka zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:

– Andrzej Okrój tel. 607 462 000, 58/688 20 11

Szczegóły w załącznikach

1. Zapytanie ofertowe 01.02.2016

Pobierz

2. Załączniki 01.02.2016

Pobierz

3. Wybór oferty 05.02.2016

Pobierz