Przetargi

Ogłoszenie o zamówienie podprogowe na usługę cateringową podczas warsztatów w ramach Operacji „Integracja na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Pomorza”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE PODPROGOWE

PODR/DP/60/IX/2016

Zamawiający

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, ul. Tadeusza Maderskiego 3,Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn

 

Jednostka organizacyjna Zamawiającego prowadząca postępowanie

Dział Administracyjno – Gospodarczy, ul. Tadeusza Maderskiego 3,Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn

 

Tryb postępowania

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia podprogowego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego otwartego na podstawie wewnętrznych przepisów w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

2. Zamawiający zastrzega sobie:

1) Prawo do zamknięcia postępowania albo jego części bez dokonywania wyboru którejkolwiek
z ofert bez podania przyczyny na każdym etapie prowadzonego postępowania. Z tytułu zamknięcia postępowania o zamówienie Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

2) Prawo do unieważnienia całości postępowania o zamówienie lub części, jeżeli: nie wpłynęła żadna ważna oferta, wystąpiły okoliczności, w których udzielenie zamówienia nie leży w interesie PODR w Lubaniu, nie ma możliwości finansowania zamówienia, w szczególności najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę przeznaczoną na zakup i nie przyznano dodatkowych środków finansowych, postępowanie o zamówienie doprowadziłoby do zawarcia umowy dotkniętej nieważnością w całości lub części.

3) że jedynym sposobem przyjęcia oferty i dokonania zakupu jest zawarcie umowy na piśmie. Żadna informacja i deklaracja ze strony Zamawiającego przekazana na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania nie stanowi obietnicy lub zobowiązania do zawarcia umowy,

4) prawo do doprecyzowania lub zmiany wymagań technicznych i jakościowych dotyczących przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji zamówienia w trakcie postępowania.

 

Przedmiot Zamówienia Podprogowego

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi cateringowej podczas warsztatów w ramach Operacji „Integracja na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Pomorza” (obiad dwudaniowy + deser + serwis kawowy) zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu umowy.

2. Przygotowanie wyżywienia wraz z transportem dla 4 warsztatów, łącznie dla 92 osób w miejscowościach:

Lubań PODR w dniu 18.10.2016 – 23 uczestników
Kartuzy w dniu 26.10.2016 – 23 uczestników
Lębork 07.11.2016 – 23 uczestników
Stare Pole PODR 10.11.2016 – 23 uczestników

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

4. Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

5. Obowiązki Wykonawcy zostały określone w § 2 projektu umowy.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

 Miejsce zamieszczenia SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Organizatora: www.podr.pl

 

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę można złożyć:

a) Osobiście w sekretariacie Zamawiającego tj. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, ul. Tadeusza Maderskiego 3, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn w godzinach 07.00-15.00 w zamkniętej i nienaruszonej kopercie. Koperta powinna być opieczętowana nazwą i adresem Zamawiającego oraz posiadać dopiski „oferta na usługę cateringową podczas warsztatów w ramach Operacji „ Integracja na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Pomorza”.

b) Za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@podr.pl. W temacie wiadomości należy wpisać „oferta na usługę cateringową podczas warsztatów w ramach Operacji„ Integracja na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Pomorza”. Przez formę elektroniczną Zamawiający rozumie przesłanie pocztą elektroniczną podpisanej oferty w formacie pliku pdf lub jpg lub innego, z którego da się odczytać podpisaną ofertę.

c) Za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Tadeusza Maderskiego 3, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn. Koperta powinna być opieczętowana
nazwą i adresem Zamawiającego oraz posiadać dopiski „oferta na usługę cateringową podczas warsztatów w ramach Operacji„ Integracja na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Pomorza”.

 

w terminie do dnia 12.10.2016, do godz. 12.00.

Szczegóły w załącznikach

1. Ogłoszenie 07.10.2016

Pobierz

2. SIWZ 07.10.2016

Pobierz

3. Umowa 07.10.2016

Pobierz

4. Pytania i odpowiedzi 10.10.2016

Pobierz

5. Wybór oferty 13.10.2016

Pobierz