Przetargi

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż 111 sztuk używanych aparatów telefonicznych komórkowych Uwaga! Zmiana ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ 111 SZTUK UŻYWANYCH APARATÓW TELEFONICZNYCH KOMÓRKOWYCH

 1. Nazwa i siedziba Organizatora przetargu publicznego:

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3

83-422 Nowy Barkoczyn

2. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 28.07.2017 r. do godziny 12.00 za pomocą: poczty tradycyjnej, kuriera bądź osobiście na adres: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn, w zaklejonej kopercie z adnotacją „ Oferta na zakup używanych aparatów telefonicznych komórkowych”.

3. Miejsce w którym można obejrzeć przedmiot przetargu publicznego:

Przedmiot sprzedaży oglądać można w miejscu jego lokalizacji, czyli: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3,
83-422 Nowy Barkoczyn pokój nr 010 w dniach od 14 – 27.07.2017 r. w godzinach od 8.00 do 14.00. Osobą do kontaktu jest Jolanta Żukowska – tel. 58 326 39 45; 797 010 580.

4. Przedmiot przetargu publicznego:

Przedmiotem przetargu jest 111 sztuk używanych, wyeksploatowanych aparatów telefonicznych komórkowych. Szczegółowy wykaz sprzętu stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

5. Wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia:

Organizator przetargu publicznego żąda wniesienia wadium odnośnie przedmiotu przetargu publicznego w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku w wysokości 132,00 zł brutto

Wadium wnosi się przed upływem terminu przetargu publicznego do dnia 27.07.2017 do godziny 14:00 na konto bankowe, lub w Kasie PODR w Lubaniu w dni robocze
w godzinach od 11.00 do 14.00, najpóźniej w dniu otwarcia ofert do godziny: 11.30.

Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Organizatora Przetargu Publicznego: 20 1130 1121 0006 5580 9920 0001 z adnotacją „Wadium – sprzedaż używanych aparatów telefonicznych”.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, Organizator zwróci w terminie 7 dni , od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

6. Cena wywoławcza: 132,00 zł  brutto Cena postąpienia: 15,00 zł brutto

 

7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

 

Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, oferowaną cenę i warunki zapłaty, oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające
z rezygnacji oględzin, wg. wzoru – Załącznik nr 3 do  Regulaminu, z załączonym potwierdzeniem wpłaty wadium. Oferta winna być podpisana własnoręcznie przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Kupującego.

8. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

 

  • Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
  • Nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 7 ogłoszenia, lub jest niekompletna, nieczytelna lub budzi inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
  • Jeżeli wadium zostanie wpłacone po wyznaczonym terminie.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

9. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

 

Formularz Oferty należy złożyć do dnia 28.07.2017 roku do godz. 12.00 za pomocą: poczty tradycyjnej, kurierem bądź osobiście na adres: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Oferta na zakup używanych aparatów telefonicznych komórkowych”. Oferta jest wiążąca 30 dni.

 

10. Zastrzeżenia: Organizator przetargu publicznego zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu publicznego lub jego odwołania bez podania przyczyn.

11. Termin zawarcia umowy sprzedaży:                                                                                                                                      

Przedmiot przetargu zostanie wydany nabywcy, nie wcześniej niż po upływie  4 dni roboczych od rozstrzygnięcia przetargu, dokonaniu zapłaty w formie przelewu na konto bankowe  nr 20 1130 1121 0006 5580 9920 0001 Bank Gospodarstwa Krajowego i przedłożenia dowodu wpłaty oraz podpisania umowy kupna sprzedaży.

12. Inne postanowienia:

  • Oferent odbiera przedmiot przetargu na własny koszt.
  • w przypadku przystąpienia do przetargu publicznego tylko jednego oferenta, ceną sprzedaży jest cena wywoławcza wraz z ceną postąpienia.
Szczegóły w załącznikach

Ogłoszenie 13.07.2017

Pobierz

Zarządzenie i Regulamin 13.07.2017

Pobierz

Formularz ofertowy 13.07.2017

Pobierz

Wykaz sprzętu 13.07.2017

Pobierz

Wzór umowy 13.07.2017

Pobierz

foto1 13.07.2017

Pobierz

foto2 13.07.2017

Pobierz

Zmiana Ogłoszenia 24.07.2017

Pobierz

Zakończenie postępowania 01.08.2017

Pobierz