Przetargi

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej znajdującej się przy ul. Osiedle Młodych w Człuchowie

1. Nazwa i siedziba Organizatora przetargu publicznego (aukcji):

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3

83-422 Nowy Barkoczyn

2. Sprzedaż nieruchomości regulują w szczególności przepisy:

 • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490);
 • Regulamin przetargu zatwierdzony przez Dyrektora PODR w Lubaniu

3. Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu, jest sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Człuchowie przy ul. Osiedle Młodych 9. Działka nr 12/51, położona w obrębie geodezyjnym Człuchów 64, o powierzchni 0,0868 ha, stanowi własność Województwa Pomorskiego z prawem własności budynku i wieczystego użytkowania gruntu ustanowionym na rzecz Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, dla której Sąd Rejonowy w Człuchowie prowadzi księgę wieczystą nr SL1Z/00012594/1. Wieczyste użytkowanie nieruchomości ustanowione zostało do dnia 31 grudnia 2104 roku. W dziale III i IV księgi wieczystej brak wpisów.

Dla obszaru, na którym zlokalizowana jest nieruchomość obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego ulicę Sienkiewicza oraz teren od ul. Kościńskiego do ul. Hubala w Człuchowie zatwierdzonego uchwałą nr XL.288.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 18 czerwca 2018 roku. Ustalenia cytowanego planu miejscowego lokalizują opisywaną nieruchomość w strefie funkcjonalnej 40.U – tereny zabudowy usługowej.

Działka zabudowana jest budynkiem o łącznej powierzchni użytkowej na podstawie obmiaru inwentaryzacyjnego 183,80 m2.

4. Cena wywoławcza/minimalna 213.830 zł brutto.

5. Wadium

Organizator pisemnego przetargu nieograniczonego żąda wniesienia w formie pieniężnej wadium odnośnie przedmiotu Przetargu w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego majątku w wysokości 21.383,00 zł brutto

1. Wadium wnosi się w terminie nie późniejszym niż 3 dni przed terminem otwarcia ofert.

2. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Organizatora Przetargu:           20 1130 1121 0006 5580 9920 0001 z adnotacją

Wadium – sprzedaż nieruchomości w Człuchowie”.

3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

4. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

5. Za ostateczny termin wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora Przetargu

6. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

6. Zastrzeżenia:

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyn.

7. Inne postanowienia:

 • treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie PODR
  w Lubaniu oraz opublikowana na stronie PODR podr.pl i w gazecie Tygodnik Człuchowski w dniach 13,20,27.12.2019, 03.01.2020,
 • nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania oryginału protokołu przeprowadzonego przetargu;
 • wydanie Nabywcy przedmiotu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia oraz zawarciu umowy/podpisaniu aktu notarialnego
 • koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi Nabywca
 • osobą upoważnioną do udzielania informacji i kontaktowania się z oferentami jest pracownik PODR:

w Człuchowie:     Anna Kamińska, tel.: 609 920 048, mail: a.kaminska@podr.pl,

w Lubaniu:           Ireneusz Gruchała, tel.: 797 010 612, mail: i.gruchala@podr.pl.

 • w przetargu mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie. Cudzoziemcy zamierzający brać udział w przetargu, winni przedłożyć ważne zezwolenie na nabycie nieruchomości.

8. Termin składania ofert:

Oferty pisemne można składać do dnia 14.01.2020 do godziny 10:00 w sekretariacie PODR w Lubaniu, Lubań ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83 – 422 Nowy Barkoczyn bądź pocztą na ww. adres

Szczegóły w załącznikach

Ogłoszenie 13.12.2019

Pobierz

Regulamin 13.12.2019

Pobierz

Aneks 13.12.2019

Pobierz

Otwarcie ofert 20.01.2020

Pobierz