Przetargi

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku działając w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020), jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, 11 Osi Priorytetowej „Środowisko”, Działanie 11.4 „Ochrona różnorodności biologicznej” w konkursie nr RPPM.11.04.00 – IŻ-01-22-001/15, ogłasza otwarty nabór Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków krajowych. Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów skierowane jest do partnerów społecznych i gospodarczych z terytorium Regionu Morza Bałtyckiego.

I. W ramach projektu planowane są działania związane z ochroną bioróżnorodności w celu zabezpieczenia zasobów i walorów przyrodniczych, a w szczególności:

a) edukacja ekologiczna,
b) zwiększające świadomość na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i przeciwdziałania zmianom klimatu,
c) na rzecz realizacji celów Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego.

II. Cele partnerstwa:

Wspólna realizacja działań w zakresie określonym w pkt. I  w zakresie współpracy ponadnarodowej dla zapewnienia kompleksowości oraz efektu synergii jako skutku wspólnych prac.

III. Planowany okres realizacji projektu:

Termin: 1 luty 2016 r. – 31 grudzień 2017r.

IV. Zakres partnerstwa:

Partnerstwo polegać będzie na współudziale w zakresie:

– wspólnego złożenia wniosku o dofinansowanie,

– zarządzania operacyjnego projektem,

– współpracy w zakresie realizacji projektu,

– sprawozdawczości i rozliczania wydatków po swojej stronie,

– wspólnej promocji projektu,

– monitoringu i ewaluacji projektu.

 

V. Oferty składane przez potencjalnych partnerów muszą zawierać następujące informacje oraz dokumenty, które zostaną uwzględnione przy wyborze partnerów:

1. Informację dotyczącą zgodności działań potencjalnego partnera z celem partnerstwa.
2. Informację na temat możliwego wkładu własnego partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne).
3. Informację na temat doświadczenia w zakresie edukacji na rzecz realizacji celów Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego.
4. Dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego partnera.

 

VI. Kryteria wyboru partnera / Oczekiwania wobec ewentualnych partnerów:

1) zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa – brak zgodności skutkuje odrzuceniem oferty,

2) oferowany wkład partnera w realizację projektu i jego zgodność z celami partnerstwa – max. 15 pkt. Ocenie podlegać będą:

A: zasoby oceniane pod kątem realizacji przedmiotowego projektu – max 5 pkt.:

– organizacyjne (1 pkt),

– techniczne (1 pkt),

– finansowy wkład własny (3 pkt)

B: Zasoby ludzkie wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczenia: – max 10 pkt.:

– Za wykazanie minimum 1 osoby zatrudnionej w realizacji projektów zagranicznych – 5 pkt.

– Za wykazanie powyżej 2 osób i więcej zatrudnionych w realizacji projektów zagranicznych – 10 pkt.

3) doświadczenie w realizacji (w charakterze lidera) projektów o podobnym charakterze, w tym w szczególności doświadczenie w działaniach związanych ze współpracą międzynarodową – max. 50 pkt.:

– Za udokumentowane doświadczenie w przynajmniej 3 projektach (realizacja/partnerstwo w 3 projektach) – 10 pkt.

– Za udokumentowane doświadczenie w 4 i więcej projektach (realizacja/partnerstwo w min. 4 projektach) – 20 pkt.

– Za doświadczenie w realizacji projektów na rzecz realizacji celów Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego – 10 pkt.

– Za doświadczenie w realizacji na rzecz realizacji celów Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (jako lider lub partner) – 20 pkt.

4) współpraca w zakresie złożenia projektu – brak woli współpracy nie spełnia zasad projektu partnerskiego i skutkuje odrzuceniem oferty,

5) kompleksowość i komplementarność działań skierowanych do uczestników projektu, w tym zakres oferowanej współpracy – max 20 pkt.

6) proponowane działania zgodne z dokumentacją konkursową i pozostałymi wytycznymi w tym zakresie – brak zgodności skutkuje odrzuceniem oferty.

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Ofertę należy przekazać w terminie 21 dni od opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 17 września 2015 r. (czwartek)  w wersji elektronicznej do godz. 15:00 na adres e-mail: sekretariat@podr.pl

Ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

– złożenia po terminie,

– wycofania przez oferenta,

– braków formalnych.

Informacja o wyborze partnera zostanie przekazana wszystkim zainteresowanym drogą elektroniczną

 

VIII. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

1. Negocjowania warunków realizacji zadania.
2. Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.
3. Zmiany szczegółowego zakresu działań przewidzianych dla partnera projektu.
4. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru partnera projektu podejmuje Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku w oparciu o wskazane kryteria wyboru.
5. Pełna dokumentacja konkursowa dotycząca ogłoszenia Konkurs nr 11.04.00 – IŻ-01-22-001/15 znajduje się pod poniższym linkiem: http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-dzialania-11-4-ochrona-roznorodnosci-biologicznej-rpo-wp-2014-2020

Podano do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku  www.podr.pl  –  z zachowaniem 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: Alicja Łepek, tel. 58 688 21 50 w. 27, tel.kom. 797 010 617, e-mail: a.lepek@podr.pl

Szczegóły w załącznikach

1. Informacja o wyborze partnera 18.09.2015

Pobierz