Przetargi

Ogłoszenie – Sprzedaż 4 ciągników rolniczych oraz 3 maszyn rolniczych

Szczegółowy opis przedmiotów sprzedaży stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia o nazwie „Ciągniki i maszyny rolnicze”. Jednostki/osoby zainteresowane zakupem, po zapoznaniu się z regulaminem przetargu, proszone są o składanie pisemnych ofert:
1. Przesłanie na adres siedziby: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, ul. Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, tel. 58 326 39 00, fax. 58 309 09 45, email: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl. REGON: 003003186, NIP:583-28-80-729, lub osobiście w siedzibie PODR, w sekretariacie w godzinach urzędowania.
2. Oferty winny być umieszczone w zamkniętych kopertach, na których oprócz adresata należy dopisać: „Oferta na ciągnik rolniczy Model:……Nie otwierać do 08.08.2014r. do godziny 11.00” bądź: „Oferta na maszynę rolniczą Typ……. Nie otwierać do 08.08.2014r. do godziny 11.00”.
3. Przedmioty sprzedaży można oglądać w miejscu ich lokalizacji, w godzinach od 8.00- 14.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z osobą wyznaczoną do kontaktu.
4. Osoby upoważnione do kontaktu:
PODR w Gdańsku – Krzysztof Kozdemba – 797 010-644,
PODR O/Stare Pole –Antoni Hajdaczuk– 55 270 11 00,
DSPRSJiD w Lubaniu – Andrzej Okrój – tel.607 462 000
5. Cena wywoławcza została określona jako wartość netto w oparciu o wycenę rzeczoznawcy.
6. Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Sprzedającego: Gdańsk, ul. Trakt Św. Wojciecha 293, w sekretariacie, w terminie do dnia 08.08.2014 r. do godziny: 11.00. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania po zakończeniu przetargu.
7. Otwarcie ofert: nastąpi na 10 dzień licząc od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.podr.pl, tj. 08.08.2014 r. o godzinie: 11.15, w siedzibie Sprzedającego w Gdańsku, ul. Trakt Św. Wojciecha 293.
8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przystąpi do niego i zaoferuje stawkę wyższą niż stawka wywoławcza.
9. Informacja o wyborze oferty zostanie ogłoszona na stronie internetowej PODR pod adresem www.podr.pl.
10. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Pełne ogłoszenie oraz szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobie dokonywania oceny ich spełnienia zawarte są w załącznikach poniżej.

TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w siedzibie Sprzedającego:
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
ul. Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk
tel. 58 326 39 00
e-mail: sekretariat@podr.pl
do dnia: 08.08.2014 r. Do godz. 11.00


Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi po zakończeniu przetargu.

DODATKOWE INFORMACJE
Pełne ogłoszenie o sprzedaży oraz szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu, wzór zgłoszenia oferty oraz wzór umowy zawarte są w załącznikach poniżej.

Szczegóły w załącznikach

1. Szczegółowy opis przedmiotu

Pobierz

2. Zarządzenie i regulamin

Pobierz

3. Ciągniki i maszyny rolnicze

Pobierz

4. Wybór oferty

Pobierz