Zakres Działalności

Zadania doradcze

Podstawowym zadaniem Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.

Zadanie to jest realizowane poprzez:

 • doradztwo indywidualne i grupowe,
 • edukowanie rolników poprzez organizowanie szkoleń, kursów, konferencji i seminariów, nasza oferta > szkolenia
 • opracowywanie biznesplanów przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wniosków o dopłaty z programów UE,
 • organizowanie wystaw, pokazów i konkursów,
 • prowadzenie działalności informacyjnej,
 • prowadzenie działalności wydawniczej. ->> Wydawnictwa

Działania doradcze ukierunkowane są na:

 • doradztwo technologiczne,
 • pomoc rolnikom w ubieganiu się o przyznanie pomocy finansowej ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych instytucji krajowych i zagranicznych,
 • wdrażanie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej i programu rolnośrodowiskowego,
 • modernizację gospodarstw rolnych poprzez wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych,
 • wdrażanie rachunkowości rolnej i Polskiego FADN,
 • wspieranie rozwoju małej przedsiębiorczości na wsi,
 • działania na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego,
 • ochronę naturalnego środowiska i krajobrazu przyrodniczego,
 • integrowanie się rolników w grupy producenckie,
 • promocję nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych,
 • upowszechnianie wiedzy o odnawialnych źródłach energii.

Kontakt ze specjalistami poszczególnych branż – kontakt

 

Ważniejsze imprezy cykliczne:

Konferencje i seminaria, konkursy, pokazy, olimpiady rolnicze, Targi

Informacja o odbytych imprezach organizowanych – patrz Relacje

Ośrodek świadczy usługi w następującym zakresie:

 1. Prowadzenie:
  • ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości w gospodarstwach rolnych,
  • kursów przygotowujących do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych w zawodach przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej,
  • szkoleń technologicznych stacjonarnych zleconych przez jednostki,
  • kursów z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,
  • kursów dla osób zajmujących się obrotem środkami ochrony roślin,
  • kursów z zakresu agroturystyki,
  • działalności wydawniczej,
  • produkcji matek pszczelich,
  • oceny sprawności technicznej opryskiwaczy.
 2. Sporządzanie opracowań technologicznych dla gospodarstw w zakresie:
  • opracowań oceny możliwości inwestycyjnych gospodarstw rolnych,
  • analiz i opracowań ekonomicznych, finansowych i technologicznych,
  • planów rolnośrodowiskowych,
  • planów przestawienia gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi lub planów produkcji w gospodarstwach ekologicznych,
  • planów nawozowych lub planów przechowalnictwa nawozów naturalnych,
  • planów nawożenia, ochrony roślin i żywienia zwierząt gospodarskich,
  • planów technologicznych z produkcji roślinnej, zwierzęcej, warzywniczej i sadowniczej oraz działów specjalnych.
 3. Organizowanie targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą i nowe technologie produkcji.
 4. Wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych.